"Vatanını en çok seven, ona en çok hizmet edendir."
M. Kemal Atatürk
Çınaraltı çay bahçesi ihaleye çıkıyor
Çınaraltı çay bahçesi ihaleye çıkıyor
ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
İHALENİN KONUSU :
MADDE:1- Mülkiyeti  Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğine ait  ilçemiz Ulvikale mahallesi 144. Cumhuriyet Caddesinde yer alan  Çınaraltı  kafeterya - çay bahçesi  tesisi, teknik şartnamesi ve diğer teknik detayları dahilinde, masrafları bizzat yüklenici tarafından karşılanarak düzenlenmek, işletilmek ve işletme süresi sonunda devredilmek üzere en fazla 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.    
İHALENİN TARİHİ VE YERİ
MADDE:2- İhale 29.09.2017 Cuma günü saat 14:15’da, Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.
İHALENİN USULÜ
MADDE:3- İhale 2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.
İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ VE ŞEKLİ
MADDE:4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, 10’uncu maddede belirtilen ihaleye katılma belgeleri ile birlikte en geç  29.09.2017 Cuma  günü saat 12.00’a kadar Şarkikaraağaç  Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü/Kiralama Servisine  müracaat ederek ilgili belgeleri ve geçici teminatları yatırmaları gerekmektedir.
MADDE:5- İşbu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü/Kiralama Servisinden şartname ve ihale dokümanı 50,00.- (elli) TL bedel ile temin edilebilir. İhale dokümanı, idari şartname, teknik şartname oluşmaktadır. İhaleye katılmak için ihale dokümanın satın alınması zorunludur.
MADDE:6- İdare, ihale gününe kadar ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
MADDE:7- İhaleye ilişkin:
a) İhale Muhammen yıllık  Kira Bedeli: 35.000.00.- (otuzbeşbin) TL’dir.
b) İhale Geçici Teminatı 2.000.00 - (ikibin) TL tutarındadır.
c) İhale Kesin Teminatı: İhale yıllık kira bedeli 1 (bir) yıllık toplamının % 6’sı nispetindedir.
d) ilk yıl kirası peşin olarak ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde belediye başkanlığımıza yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.
e) diğer yıl kiraları için ilk yıl ihale kira bedelinin 2 (iki) katı değerinde  ilçemiz bankalarından kime ve hangi işe ait olduğunun açıkça belirtilmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen esaslara uygun olması yasal gerekliliği olan  teminat Mektubu (süresiz)  vermek zorundadır.
MADDE:8- İhaleye Katılabilecekler: 
Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatını yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.
MADDE:9- İhaleye Katılamayacaklar:
 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Ayrıca, Belediye ile hukuki itilafa düşülmesi nedeniyle haklarında kesinleşmiş tahliye, icra, haciz ve benzeri yargı kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler işbu ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.
MADDE:10- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
a)             Nüfus cüzdan fotokopisi.
b)             İkametgah belgesi. İhaleye katılacakların Isparta ili, ilçeleri merkez ve köylerinde ikamet etmeleri gerekmektedir.(en az 6 aydır Isparta merkez ve ilçelerinde ikamet ettiklerini belgelemeleri)
c)             Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu
d)            Şarkikaraağaç  Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
e)             İsteklilerin Banka Hesap ıban Numarası ( Geçici teminat iadesi için)
f)              Şartname alındı makbuzu . İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00 TL karşılığında Belediyemiz Emlak Tahsilat ve Su tahsilat Servislerinden temin edebilirler.
g)             Taşınmaza ait kira şartnamesi, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
h)             Özel kişiler adına vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi
i)               Tüzel kişiler için: 2017 yılında alınmış oda sicil kaydı ve adli sicil kaydı, ikametgah belgesi teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi.
j)               Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin Her birinin   (a-b) maddelerindeki temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
MADDE:11- Teminatlara İlişkin Açıklamalar: İhale geçici teminatının  istekliler tarafından Şarkikaraağaç  Belediyesi  Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Su Tahsilat Servislerine yatırılması zorunludur. İhale üzerine kalmayan isteklilerin teminatları ihale sonrası aynen vermiş oldukları hesaplara iade olunur. Banka veya finans kuruluşlarından alınacak teminat mektuplarının süresiz olması, kime ve hangi işe ait olduğunun açıkça belirtilmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen esaslara uygun olması yasal gerekliliktir.

 

            İlan olunur.
 
 
 
ŞARKİKARAAĞAÇ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
Bu haber 1641 defa görüntülenmiştir.
Oluşturma Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı